Менструални нарушения в пубертетна възраст


Менструални нарушения се срещат при голяма част от девойките в пубертетно-юношеска възраст

Пубертетно-юношеската възраст е преходният етап от развитието на детето във възрастен индивид. По време на пубертетно-юношеската възраст протичат основни промени в биологичните, психологичните и психосоциалните параметри на девойката. Ключов момент тук е появата и установяването на менструалната функция. Процесът на установяването й често е постепенен и включва различни видове менструални нарушения. Най-често се среща олигоменорея (29.38%) и вторична аменорея над 6 месеца (18.36%). По-рядко се наблюдават неправилни маточни кръвотечения. Наред с менструални нарушения, в пубертета нерядко се корени началото на сериозни метаболитни и ендокринологични изменения, повлияващи менструалната функция. Те често са свързани със засягане на репродуктивната функция в зряла възраст. Това налага необходимостта от тяхното задълбочено проучване и търсене на ранни маркери за диагностика, както и методи за ранна терапия и повлияване. Подобен клиничен маркер, заострящ вниманието на научната общественост в последното десетилетие недвусмислено е наднорменото тегло.

Връзка на мастната тъкан с менструални нарушения

По настоящем в контекста на наднорменото тегло се акцентира предимно върху ендокринната и метаболитна функция на мастната тъкан.

Натрупването на мастна тъкан започва често в ранна детска възраст. Повлиява до голяма степен появата и развитието на менструалната функция, както и на менструални нарушения у подрастващата девойка. Това нерядко е свързано с развитието на сериозни метаболитни и ендокринни разстройства. Такива са: инсулинова резистентност, СПКЯ (синдром на поликистозните яйчници), метаболитен синдром, диабет тип 2. Всички тези състояния потенциално могат да компрометират качеството на живот на девойката в близко и по-далечно бъдеще. С оглед коригирането и профилактиката им е от изключително значение задълбоченото познаване на патофизиологичните механизми на взаимовръзка между мастната тъкан, ендокринна и менструална функция.

Диагностика и терапия

В тази връзка ключово място в диагностиката на менструални нарушения заема анализът на телесен състав. Това се извършва чрез бодиимпедансметрия паралелно с оценка на метаболитния и хормонален статус на младата девойка. Само така би могла да се прецизира причината за конкретния проблем. Едва след идентифициране на причината може да се подбере терапия, насочена към нея – патогенетично лечение. Медицината използва различни терапевтични подходи в зависимост от таргета на лечение – емпиричен, патогенетичен, етиологичен, симптоматичен. Най – ефективна е патогенетичната и етиологична терапия. Именно такава ще бъде назначена едва след прецизна оценка от квалифициран специалист на менструални нарушения в пубертетна възраст.

Менструални нарушения